तृष्णा

वाह री तृष्णा , तूँ मूँखे आ रुलायो …

घीहु बणिजी बाहि वधाई – पोए मूँखे आ सारियो ।

ययाती बु॒ढे मां जवानु बणियो – वठी जवानी पुट खां ।। वाह री …

ब॒कर वांगुरु कामी रहियो – ज्ञानु विञाऐ पाण खां ।

ज्ञान यज्ञ हुन ख समुझायो – तृष्णा आ रुलायो ।। वाह री …

जोभनु मोटाए पुट खे – जवान मां बु॒ढो बणियो ।

करे भग॒ती प्रभूअ जी – मोक्ष तढ॒हिं पातो ।। वाह री …

भाग॒वत कई आ क्रपा – कढाए मन मां तृष्णा ।

जयराम आहे तृष्णा खोटी – हाणे माँ तोखे सुञातो ।। वाह री …

( भागवत महापुराण ते आधारिति )

You May Also Like

About the Author: Jairam