Month: June 2014

मञु त मिलंदे

No Picture

मञु त मिलंदे    –   मिलंदे त मञींदे, पर अवलि ( पहिरियांई ) मञु  – त मिलियो रहंदे। मञु पहिरयांई त परमात्मा हिते आहे, मञु त परमात्मा हाणे आहे, मञु त परपात्मा पाण में आहे, आख़िर मञु…

Read More »