Month: March 2007

ब्रिज जो वर्णनु

No Picture

ब्रज जी महिमा छा चवां , आहे अजबु पसारो । वण-टण सभु भरपूरु हुआ , गाहु बि हुओ साओ । पसूं-पखी सभु पया लंवनि , शोभा में नियारो । हीरा माणिक अणमया , गायूँ-गाबनि जो खज़ानो। न हुयो…

Read More »

नशो

No Picture

नशो शराब भँग जो – लजा॒ए थो लोकु , नशो चढ़े न लक्षमीअ जो – विञाए लोक परलोकु । नशो सचे साईंअ जो – आहे अजीबो गरीबु , समुझी इसरारु उनजो – महुँचे थो सुर्गु॒ लोकु । कुछे-पुछे…

Read More »

Mar 2007

No Picture

ब्रिज जो वर्णनु ब्रज जी महिमा छा चवां , आहे अजबु पसारो । वण-टण सभु भरपूरु हुआ , गाहु बि हुओ साओ । पसूं-पखी सभु पया लंवनि , शोभा में नियारो । हीरा माणिक अणमया , गायूँ-गाबनि जो…

Read More »