पाणु सु़ञाणु

पाणु सु़ञाणु
माणहू बणिजी , बणियुसि न इंसानु मां ।
डाकू वेठा घर में , कोन सु़ञातो मां ।।
गढु॒ थिया छ डाकू , वसु हलियो कीनकी ।
मां विञायो पहिंजो पाणु , पाए दुर्लभु देही ।।
इच्छाऊँ वधनि मन सां , पूरियूँ थियनि कीनकी ।
वधायो जिनि लोभु , लोभ वधायो काम खे ।।
काम वधायो मोह खे , दुखी कयो हिन मोह ।
मोह जागा॒यो क्रोधु , अंधो कयो अखियुनि खां ।।
अंधो बणिजी कयुमि अहंकारु , मनु बि गढि॒जी वयो ।
पाए ज्ञानु भाग॒वत मां , सुधारियो पहिंजे मन खे ।।
मनु कयुमि वसि , छढे॒ छ विकार ।
आहियां मां आत्मा , पातो मां परमात्मा ।।
( श्रीमद भागवत महापुराण में जड़भरत जे उपदेश
ते आधारिति लिखिय़ो आहे )
Posted by Jairam Gyani at 16:24 | Co

You May Also Like

About the Author: Jairam